Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cofnodion

Cyngor Cymuned Cerrig y Drudion

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11eg o Fai 2022

 

Presenol Guto Jones, Ffuon Williams, Einion Edwards, Prys Ellis, John Jones, Llio Morris, Carol Humphreys (Clerc) a Cynghorydd Sir Gwennol Ellis.

Cafwyd ymddiheuriadau gan Trystan Humphreys a Maria Roberts a Menai Hughes.

Croesawyd Gwennol Ellis a Llio Morris atom fel aelodau Newydd ar y Cyngor Cymuned.                 

 

Cytunodd ein is gadeirydd sef Prys Ellis fod yn Gadeirydd yn absenoldeb ein cadeirydd presenol Maria Roberts.

 

Ethol swyddogion   Cadeirydd   - pasiwyd gofyn i Maria Roberts wneud blwyddyn arall.   

                                     Is gadeiryd  - Prys Ellis.

 

Datganiad derbyn swydd -  pawb i lenwi y ffurflen ai llofnodi er cofnod.                                                 

 

Cofrestr o Ddidordeb aelodau  pawb i lenwi y ffurflen ai llofnodi er cofnod.

 

Cofnodion y Cyfarfod 7fed o Chwefror 2022.   Cadarnhawyd ei bod yn gywir.

 

Materion yn codi or cofnodion i ddilyn yn yr agenda.

 

[1.0]  Paentio yr ystafell pwyf  -   Cafwyd dau bris i baentio  pasiwyd gofyn i Glyn Davies wneud y gwaith.  Deallwn bod y nenfwyd tu mewn angen sylw gofyn i Trystan Humphreys am ei farn cyn cychwyn paentio.

[1.1]  Ffurflen Awdit – wedi ei cwbwlhau gan y Clerc ac wedi archwilio gan ein archwilydd mewnol sef Teleri Jones ac nawr yn ein Cyfarfod yr ydym yn ei cymeradwyo fel rhai cywir cyn ei anfon ymlaen ir Archwilydd Allanol iw archwilio ymhellach.

[1.2]  Cyngor Sir Conwy  cynllun chwarae allan yr haf  - cafwyd llythyr gyda sesiwn arall i chwarae allan am gost – pasiwyd ei yrru mlaen ir rhieni ag athrawon gan bod yn Cyngor yn ariannu sesiwn yn barod.

[1.3]  Ymddiriedolaeth addysgol Cerrig y Drudion   cafwyd llythyr yn diolch am ein cyfraniad llynnedd a gofyn os yr ydym am gyfrannu eto eleni  pasiwyd i roi £200.00

[1.4]  Cyngor Sir Conwy   treth y Cyngor ar y llyfrgell -  dim treth iw dalu.

[1.5]  Kids with Cancer  cafwyd llythyr yn gofyn am gyfraniad pasiwyd ei adael.

[1.6]  Rhys Harris  llythyr yn datgan bod y cyfrifydd yn hapus i dalu £600 am heirio yr ystafell plwyf.

[1.7]  Eisteddfod Genedlaethol Llangollen  - gofyn am gyfraniad  pasiwyd iw adael.

[1.8]  Ysgol Cerrig y Drudion  llythyr o ddiolch am ein cyfraniad tuag bws.

[1.9]  Ty Gobaith  llythyr o ddiolch am ein cyfraniad. 

[2.0]  Ffioedd Claddu  oherywdd costau cynyddol pasiwyd i godi y ffioedd fel a ganlyn  

 Bedd Newydd   £400.00 ir rhai sydd wedi bod yn byw y plwyf.       £800.00  tu allan ir plwyf.

 Ail agor a thrydydd mewn bedd   £150.00  ir rhai sydd wedi  bod yn byw yn y plwyf.      £300.00 tu allan ir plwyf.

 Gosod Carreg Fedd      £25.00                             £50.00

 Gweddillon Amlosgfa 

 Tori enw ychwanegol     £20.00                       £40.00

[2.1]  Diffub  -  cawn arddeall gan Tomos Hughes bod y dyddiad y ‘pads’ yn dod i ben ac roedd Tomos yn gofyn os roeddem am dalu adnewyddu y ‘pads’ am gost o £67.00 yr un mae 4 diffub yn ardal y Cyngor Cymuned, pasiwyd iw ariannu.

[2.2]  Eglwys Santes Fair  - tal am heirio yr ystafell y plwyf   £75.00.

[2.3] Cyngor Sir Conwy   taliad cyntaf y precept   £2000.00.

[2.4]  Cyngor Sir Conwy  tal treth yr ystafell plwyf   £272.85 pasiwyd iw dalu.

[2.5]  JC Evans  bil am dori gwrych 3 blynnedd   £144.00  pasiwyd iw dalu.

[2.6]  Arian Byw  anfoneb gan Teleri am wneud archwilio Awdit 20/21  £75.00  pasiwyd iw dalu.

[2.7]  Unllais Cymru   tal aelodaeth  £124.00  pasiwyd iw dalu.

[2.8]  BHIB  yswiriant y Cyngor   £580.38  pasiwyd iw dalu.

[2.9]  J Humphreys and Co  anfoneb am y gwaith draenio yn y fynwent   £5,400.00.

[3.0]  Cyflog a costau y clerc   £1172.37.    PAYE HMRC  £546.02.   pasiwyd iw dalu.

Unrhyw fater arall

[3.1]  Llyfrgell Cerrig  plannu blodau diolch i Peter Lewis am blannu blodau a thwtio tu allan ir llyfrgell.

[3.2]  Cyngor Sir Conwy  cysylltu i adrodd am dyllau yn y ffordd yn stryd Cae Llwyd.

[3.3]  Hayden Roberts  anfoneb am dori gwair   £220.00 pasiwyd iw dalu.

[3.4]   Trafniadiaeth drwy’r pentre   cafwyd cwyn am drafnidiaeth yn trafeilio yn gyflwym i lawr stryd King  Gwennol i edrych i mewn i hyn.

[3.5]  Llwybr dros ffordd ir ysgol am drofa Cefn Brith  Gwennol am edrych i mewn i hyn.  Efallai cychwyn deiseb i gefnogi ein cais i drio cael llwybr.

[3.6]  Cytundeb Clerc ir Cyngor Cymuned   llofnodwyd gan y Cadeirydd.

[3.7]  Disgrifiad Swydd y Clerc   llofnodwyd gan y Cadeirydd.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         CADEIRYDD    …………………………………………………..