Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Cyngor Cymuned Cerrigydrudion

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Cerrig-y-Drudion. Lleolir y gymuned ym mhen ucha’ Sir Conwy, yn ddaearyddol y gymuned fwya’ o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’n ardal o harddwch naturiol gyda’r nifer o siaradwyr Cymraeg o ran canran ymysg yr uchaf yng Nghymru.

Mae’r pentref ar fin priffordd yr A5 ac o ddeutu 900 troedfedd yn uwch na’r mor. Mae’r gymuned yn ymyl Cronfa Ddŵr yr Alwen a hefyd Llyn Brenig sydd yn denu miloedd o ymwelwyr i feicio, cerdded, hwylio neu bysgota.

Saif mynydd Hiraethog i’r gogledd, ardal eang o weundir yn llawn hanesion a chwedloniaeth gwerin gymreig.

Coronofirus Yn ystod y cyfnod anodd hwn, mae'r Cyngor Cymuned yn awyddus bod rhai pobl sydd yn y gymuned ac sydd angen cymorth yn cael ymateb mor fuan a phosib. Os oes angen cymorth arnoch neu yn ymwybodol o rhywun sydd eisiau help cysylltwch a'r clerc Caerwyn Roberts neu y Cadeirydd Ffuon Williams/Is Gadeirydd Maria Roberts gyda manylion y person a pha gymorth sydd ei angen.

Pob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ayyb am 20 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.

Oherwydd cyfyngiadau argyfwng COVID 19, nid yw yn bosib i’r Swyddog Cyllid Cyfrifol gwbwlhau’r datganiad o’r cyfrifon na’r ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2020.

Pan ddaw yr amser ble fydd posib i’r Cyngor gyfarfod i gymeradwyo’r cyfrifon bydd yr archwilydd allanol yn cyhoeddu Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.